Klasyczny Granatowy T-shirt z Lamówką przy Dekolcie

Bluzki > T-shirty

Informacje

- Granatowy t-shirt z elastycznej wiskozy- Klasyczny fason dopasowany do sylwetki- Dekolt i rękawy wykończone lamówką- Noś z ulubionymi jeansami Rozmiar Długość całkowita Obwód w biuście L 64 cm 96 cm M 62 cm 92 cm S 61 cm 88 cm XL 65 cm 100 cm Nowa jakoœæ w Twojej kuchni: Wyciskarka wolnoobrotowa do owoców i warzyw Artnico jest urzeczywistnieniem nowej jakoœci w Twojej kuchni. To owoc kilkuletniej pracy sztabu projektantów, którym uda³o siê zamkn¹æ najnowsze rozwi¹zania technologiczne w nowoczesnej, stylowej obudowie. SprawdŸ i przekonaj siê osobiœcie, ile potrafi to niewielkie urz¹dzenie. Nowoczesny design Artnico to nie tylko nowoczesnoœæ w ujêciu technologicznym – to tak¿e fantastyczny design, który ³¹czy w sobie klasyczn¹ stylistykê z nutk¹ futurystycznego szaleñstwa. Zbudowana z ekologicznych materia³ów o zwiêkszonej wytrzyma³oœci wyciskarka stoi w jednym szeregu z innymi produktami klasy premium. Wygl¹d wyciskarki ArtNico SX-90 sprawi, ¿e uczynisz z niej sta³y eksponat w swojej kuchni. Technologiczna ekstraklasa Przy tworzeniu naszej wyciskarki nie poszliœmy na ¿adne kompromisy – wykorzystano wy³¹cznie najwy¿szej jakoœci materia³y, oraz najbardziej innowacyjne spoœród dostêpnych technologii. Wa³ek Wa³ek œlimakowy, czyli serce systemu wyciskania na wolnych obrotach, jest wykonany z ekologicznych materia³ów, które nie przyczyniaj¹ siê do degradowania sk³adników od¿ywczych zawartych w soku. Otrzymujemy 100% nierozcieñczonego, œwie¿ego ekstraktu o naturalnym smaku i wartoœciach od¿ywczych. Mocny, d³ugowieczny silnik Jeœli wa³ek œlimakowy jest sercem Artnico SX-90, to jej p³ucami niew¹tpliwie jest niezwykle wydajny silnik, który pracuje w technologii wolnoobrotowej. Ten fakt ma kolosalne znaczenie dla jakoœci soku – wolno obracaj¹cy siê silnik nie wytwarza ciep³a, które przyczynia siê do utleniania i niszczenia cennych witamin jeszcze w procesie produkcji. Wp³ywa to tak¿e korzystnie na ¿ywotnoœæ mechanizmu, który zu¿ywa siê wolniej od tradycyjnych silników znanych z innych wyciskarek. Precyzyjne sito Domowy sok z wyciskarki, poza tym, ¿e obowi¹zkowo musi byæ zdrowy i po¿ywny, powinien tak¿e byæ smaczny i wygl¹daæ apetycznie. W Artnico SX-90 zadba o to precyzyjne sitko, wykonane – podobnie jak œlimak – z ekologicznych materia³ów. Doskonale oddziela klarowny i jednorodny sok od resztek, czyli tzw. suchej pulpy, któr¹ zawsze mo¿na wykorzystaæ do dekoracji ciast i deserów Zatyczka wyp³ywu soku Dziêki zastosowaniu zatyczki wyp³ywu soku mo¿liwe jest wyciskanie ekstraktu z ró¿nych produktów i zlewanie go do pojemnika, w którym nastêpuje mieszanie. Dopiero po wyjêciu zatyczki sok przelewany jest do szklanki – daje to lepsz¹ kontrolê nad proporcjami i smakiem soku. Resztki wyciœniêtych owoców i warzyw Produktem ubocznym wyciskanego soku jest sucha owocowa pulpa. Choæ iloœæ resztek powsta³ych w wyniku pracy Artnico SX-90 jest minimalna, to jednak mo¿na je produktywnie wykorzystaæ. Wspomniana pulpa jest zupe³nie sucha, ale zachowuje swój naturalny aromat i witaminy, dlatego doskonale nadaje siê do dekoracji i doprawiana pysznych ciast i deserów. Funkcja REVERSE Artnico SX-90 zosta³a wyposa¿ona w funkcjê REVERSE, czyli po prostu mo¿liwoœæ chwilowego przejœcia na obroty wsteczne. Jej przydatnoœæ mo¿na doceniæ szczególnie w momencie, gdy zbyt du¿y b¹dŸ zbyt twardy produkt zablokuje silnik i uniemo¿liwi dalsz¹ pracê. Wtedy przy pomocy funkcji Reverse produkt zostaje „wypchniêty” z powrotem do wylotu i natychmiast mo¿na kontynuowaæ pracê. Prostota i szybkosc mycia Charakterystyczn¹ cech¹ Artnico SX-90 jest prostota mycia i konserwacji urz¹dzenia. Wszystko odbywa siê b³yskawicznie i nie wymaga ¿mudnego szorowania poszczególnych elementów oraz trudno dostêpnych zakamarków. Wystarczy zablokowaæ wylot zatyczk¹ wyp³ywu soku, wlaæ ciep³¹ wodê i w³¹czyæ silnik, a wyciskarka sama wykona za nas pracê. W przypadku manualnego czyszczenia trudnoœci równie¿ s¹ znikome - nale¿y zdemontowaæ poszczególne elementy i op³ukaæ pod bie¿¹c¹ wod¹ – nic prostszego! Koniec z przymusem krojenia owoców! Artnico SX-90 zosta³a wyposa¿ona w potê¿ny silnik i szeroki otwór wlotowy – dziêki temu nie ma koniecznoœci krojenia owoców i warzyw przed wyciskaniem. Do wlotu mo¿emy wrzucaæ nawet ca³e owoce, a wszystko za³atwia za nas pracuj¹cy na wolnych obrotach œlimak. Przy projektowaniu naszej wyciskarki zrezygnowaliœmy te¿ z wykorzystania wewnêtrznych ostrzy, które co prawda potrafi¹ szybko zmniejszyæ objêtoœæ produktu, ale równie szybko siê nagrzewaj¹, negatywnie wp³ywaj¹c na witaminy i minera³y zawarte w soku. Zdrowe soki z wiêksz¹ iloœci¹ witamin i enzymów Podsumujmy raz jeszcze korzyœci p³yn¹ce z wyciskania soku w wyciskarce wolnoobrotowej Artnico SX-90: œlimak pracuj¹cy na wolnych obrotach i fakt, ¿e nie zastosowano szybkotn¹cych no¿y do ciêcia produktów na ma³e kawa³ki, pozwalaj¹ wydzielaæ minimalne iloœci ciep³a. Dziêki temu sok zachowuje maksimum witamin i wartoœci od¿ywczych które nie ulegaj¹ degradacji w procesie ekstrakcji. Dziecinnie prosty jest równie¿ monta¿ i demonta¿ (zajmuje mniej ni¿ 60 sekund), a co za tym idzie – ogólna konserwacja. Pracê uprzyjemnia te¿ szereg przydatnych udogodnieñ, takich jak przycisk REVERSE czy zatyczka wyp³ywu soku. Wszystko po to, aby cieszyæ siê zdrowym, pe³nowartoœciowym ekstraktem. W czasach, kiedy œwiat pêdzi bez wytchnienia soki z wyciskarki Artnico pozwalaj¹ z³apaæ niezbêdn¹ porcjê Witamin i ca³y czas pozostawaæ w wysokiej dyspozycji. S¹ œwietnym uzupe³nieniem diety sportowców, ale tak¿e zwyk³ych osób, które ceni¹ sobie zdrowy tryb ¿ycia i szukaj¹ dodatkowego do³adowania przed trudami dnia codziennego. S¹ gêste, syc¹ce, i orzeŸwiaj¹ce, wiêc z powodzeniem mog¹ byæ zdrowym substytutem jednego z codziennych posi³ków. Art Nico to sztuka zdrowego ¿ycia. Sprawi, ¿e na nowo odkryjesz przyjemnoœæ z robienia w³asnego, domowego soku. Nie marnuj resztek Pozosta³a po wyciœniêtym soku pulpa, to nic innego jak miazga powsta³a ze zgniecionych owoców i warzyw. Poniewa¿ i ona nie jest pozbawiona cennych wartoœci od¿ywczych, mo¿na j¹ wykorzystaæ na wiele sposobów. Poni¿ej prezentujemy kilka mo¿liwoœci jej wykorzystania, zarówno do eksperymentów kulinarnych, jak i do przygotowania kosmetyków. Warto wiêc korzystaæ z potencja³u drzemi¹cego w tych – tylko na pozór – bezu¿ytecznych resztkach. Napiêcie AC 220-240 V Czêstotliwosæ 50/60Hz Moc 150W Czas pracy ci¹glej 20 minut Wielkosc otworu 80 mm Funkcja Reverse Tak Typ Wolnoobrotowa Wyciskarka Artnic SX-90 Pojemnik na sok Pojemnik na pulpê Szczoteczka do szczenia Instrukcja obs³ugi

Cena: 85,90
Dostępność: dostępny od ręki